Philhealth Exclusions — Medical Conditions Not Covered

NOT ALL medical conditions are covered by Philhealth. HINDI LAHAT ng pagkaka-ospital o pagpapagamot ay sasagutin ng Philhealth. Maraming medical ...
Read more